Ruim assortiment met onderscheidende kwaliteit   Eigen worstmakerij   Catering op maat   Bezorging in overleg  
Gildeslager Uit de Bosch... <p><strong>Ambacht sinds 1932!</strong></p>

Gildeslager Uit de Bosch

Ambacht sinds 1932!


Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Gildeslager Uit de Bosch. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Gildeslager Uit de Bosch te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Gildeslager Uit de Bosch zijn vrijblijvend. Gildeslager Uit de Bosch accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Gildeslager Uit de Bosch behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Gildeslager Uit de Bosch behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Gildeslager Uit de Bosch zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Gildeslager Uit de Bosch ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Gildeslager Uit de Bosch daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Gildeslager Uit de Bosch aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Gildeslager Uit de Bosch een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Gildeslager Uit de Bosch.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gildeslager Uit de Bosch de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Gildeslager Uit de Bosch wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Gildeslager Uit de Bosch. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Gildeslager Uit de Bosch zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Gildeslager Uit de Bosch, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Gildeslager Uit de Bosch over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Gildeslager Uit de Bosch opgave doet van een adres is Gildeslager Uit de Bosch gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan 
Gildeslager Uit de Bosch
Vischmarkt 40
3841BG Harderwijk

Aansprakelijkheid

Gildeslager Uit de Bosch is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Gildeslager Uit de Bosch is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Gildeslager Uit de Bosch komen. Gildeslager Uit de Bosch draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Gildeslager Uit de Bosch eveneens geen verantwoordelijkheid. Gildeslager Uit de Bosch is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Gildeslager Uit de Bosch, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gildeslager Uit de Bosch. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Gildeslager Uit de Bosch uitgesloten.

Diversen

De klant van Gildeslager Uit de Bosch dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Gildeslager Uit de Bosch geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Gildeslager Uit de Bosch garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Gildeslager Uit de Bosch het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Gildeslager Uit de Bosch gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Gildeslager Uit de Bosch kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Gildeslager Uit de Bosch geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Gildeslager Uit de Bosch. Niets uit uitgaven of publicaties van Gildeslager Uit de Bosch mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gildeslager Uit de Bosch.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gildeslager Uit de Bosch en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Gildeslager Uit de Bosch te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Gildeslager Uit de Bosch te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

Gildeslager Uit de Bosch
Vischmarkt 40
3841BG Harderwijk
0341-412398

INLOGGEN

E-mailadres
Wachtwoord

BESTELLING

Ruim assortiment met onderscheidende kwaliteit Eigen worstmakerij Catering op maat Bezorging in overleg

Veilig betalen: iDEAL of contant